Zadejte poptávku Chci prezentaci
DIRECTIS DIRECTIS Moduly DIRECTIS PM

DIRECTIS PM - Řízení projektů


Projekt chápeme jako soubor činností, které mají předem stanovený a jasný cíl, začátek a konec.

S projekty různého rozsahu se setkáváme prakticky ve všech oblastech podnikatelské a ekonomické činnosti jako např.:
 • vývoj nových výrobků a jejich uvádění na trh,
 • konstrukce stroje na zakázku či instalace výrobní linky,
 • stavba nebo rekonstrukce budovy, výrobní haly, sídla firmy, silnice a dopravní infrastruktury,
 • vývoj nového software,
 • marketingové kampaně,
 • interní rozvoj organizace a zavádění nových systémů,
 • a další činnosti menšího i většího rozsahu.
 
Intuitivní řízení projektů vede k prodlevám, plýtvání časem i prostředky a realizaci projektů prodražuje, někdy až znemožňuje. 

Pro efektivní plánování a rozvrhování jednotlivých činností a zdrojů je vhodné využívat moderní metody a softwarové vybavení proto jsme pro Vás vyvinuli modul DIRECTIS PM - Projektové řízení.

DIRECTIS PM - Projektové řízení je komplexní modul pro řízení projektů, vytvořený na platformě Microsoft Share Point. Uživatelské rozhraní je přehledné a odpovídá zvyklostem z Microsoft Office.


DIRECTIS: 1 - 2 - 3 k efektivnímu řízení projektů...


1. Vytvoření nového Projektu

 • Stanovení termínů zahájení a dokončení projektu.
 • Rozdělení projektu na jednotlivé činnosti a vytvoření úkolů v projektu.
 • Určení klíčových a kritických termínů a mezníků projektu a s tím související termíny plánovaných porad.
 • Odhad předpokládané doby trvání každého úkolu, návaznosti a předpokládané požadavky na finanční, technické, materiálové a personální zdroje.
 • Sestavení pracovního týmu z interních pracovníků i externích kontaktů a definice přístupových oprávnění do systému pro zobrazení vybraných částí projektu.
 • Stanovení rozpočtu na realizaci.
 • Při často opakovaných typech projektů jsou jednotlivé úkoly i požadavky na obsazení role v týmu uloženy v šabloně projektu, do které lze uložit i související dokumentaci (šablony smluv, harmonogram, průvodních a závěrečných zpráv, protokolů apod.).
 • Při založení nového projektu ze šablony zvolí projektový manažer typ projektu a související úkoly, týmové role, požadavky na dokumentaci a související šablony porad doplní systém.

 2. Realizace projektu

 • Projektový manažer kontroluje plnění úkolů a termínů přidělených členům týmu v několika typech přehledů, a to v tabulce, v kalendáři, na časové ose nebo pomocí Ganttova diagramu.
 • Členové týmu si mohou odfiltrovat a zobrazit ty úkoly a termíny k projektu, které se jich bezprostředně týkají a průběžně vkládat zápisy o plnění a dokončení.
 • Fulltextové vyhledávání v systému usnadňuje přístup k uloženým údajům a dokumentům.
 • Pokud během realizace projektu při kontrolních poradách vzniknou nové úkoly (které nebyly plánovány před zahájením projektu), je možné vytvářet je v systému a přidělovat členům týmu přímo na kartě zápisu z porady.
 • Skutečné náklady na projekt jsou sledovány na samostatné kartě vkládáním jednotlivých nákladových položek a souhrn skutečných nákladů systém zobrazí i v tzv. košilce projektu.
 • Součástí systému je funkce Reporting Services od Microsoft, ve které projektový manažer může sledovat např. vykázaný čas členů týmu na úkolech k projektu.

 

3. Vyhodnocení úspěšnosti projektu
 • Závěrečný report k projektu obsahuje nejen skutečný termín dokončení, ale také skutečné doby realizace jednotlivých úkolů a skutečné náklady.
 • Pokud během realizace projektu vznikly nové, původně nepředvídané úkoly, porady nebo prodlevy a kritická místa, je vhodné tyto situace po dokončení projektu analyzovat a následně je zapracovat do šablony pro využití u budoucích projektů.

Hlavní strana | O nás | DIRECTIS | Řešení | Reference | Kariéra | Kontakt
©2015 ACMARK s.r.o. Webové stránky